Hukuk Forum NET

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

2023 İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçesi

HukukForum®

YÖNETİM
Yönetici
Admin
Moderatör
Kayıtlı Kullanıcı
Şehriniz.. ? NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE​

İTİRAZ EDEN : …………. (……..Vatandaşı)
(Pasaport No: ……..) (Yabancı Kimlik No: …….)

VEKİLİ : Av. ?
-Adres Antettedir.-

DAVALI : Şehriniz.. ? VALİLİĞİ (İl Göç İdaresi Müdürlüğü)
Adres..

KONU : Valilikçe tanzim edilen 01/01/2023 tarihli ……. sayılı idari gözetim kararının iptali ve lehe olan hükümlerin uygulanması talebimizden ibarettir.

DAVA KONUSU İŞLEMİN
TEBLİĞ TARİHİ : 01/01/2023

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimiz Türkiye’ye yasal bir şekilde, kendine ait pasaportu ile giriş yapmıştır. Türkiye’de serbest meslek ile uğraşarak ailesinin ve kendisinin geçimini sağlamaktadır. 3 yıldır Türkiye’de bulunmakta olan müvekkilin sicili temiz ve herhangi bir olaya karışmamıştır. Ailesi ve çocukları ile düzenli bir hayat kurmuş ……… Şehir?/İl? Adresinde ikamet etmektedir. Ancak oturma süresi iznini uzatmak için Şehriniz.. ? Valiliği‘ne bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne 01/01/2023 günü yapmış olduğu başvuru esnasında, daha önce kendisine verilen oturma iznininde yer alan barkod numarası sisteme girildiğinde, ibraz ettiği bilgiler ile uyuşmadığı için hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçlaması ile işlem başlatılmıştır. Polis eşliğinde alınan ifadesi sonrası Kocaeli Valiliği’nn 01/01/2023 Tarih ve ……….. Numaralı kararı ile müvekkil hakkında 6458 Sayılı Yasanın 54/1-c maddesi doğrultusunda sınır dışı kararı verilmiştir. Sınır dışı kararına bağlı olarak 01/01/2023 tarihinde 6458 Sayılı yasanın 57. Maddesi kapsamında ………. sayılı karar ile 6 aylık idari gözetim kararı alınmıştır. Sınır dışı kararına ilişkin itiraz edilmiş olup Kocaeli 1. İdare Mahkemesinin ……. E. Sayılı dosyasından yargılama devam etmektedir. İdari gözetim kararına ilişkin idarenin almış olduğu karar hukuki mesnetten yoksun ve hatalıdır. Şöyle ki;

2-Müvekkile, ibraz etmiş olduğu bilgi ve belgeler ile daha önce sisteme kaydedilen İsim, Soy İsim, Baba Adı ve Doğum Tarihi bilgilerinin uyuşmadığı belirtilerek işlemlere başlanmıştır. Müvekkilin tüm belgeleri usule uygun ve hatasızdır. İbraz edilen ilgili belge ve bilgiler ile daha önce sisteme tanımlanan bilgi ve belgelerin hatalı olması müvekkilin belgede sahtecilik yaptığı anlamına gelmemektedir. Zira tarafımızca dosya incelendiğinde hangi bilgi ve belgelerde sahtecilik yapıldığı net bir şekilde belirtilmemiş kısaca bilgilerin uyuşmadığından genel ifadeler ile bahsedilmiştir. Müvekkilin daha önce sunmuş olduğu evraklar ile yeni sunmuş olduğu evraklar arasında bir fark bulunmamaktadır.

3-……. ilimizden Yunanistan’a geçmek isterken yakalanan yüzlerce Somali vatandaşının arasında kalan müvekkilin kayıtları ilgili memurlar tarafından sisteme yanlış işlenmiştir. Müvekkil 6458 Sayılı yasanın 55/ç maddesi doğrultusunda tanımı yapılan insan ticaretine maruz kalan mağdur durumundadır. Dolayısıyla …… ilimizde yapılan işlemlerde yetkililere herhangi bir evrak ibraz etmemiş, konuşmasına dahi izin verilmeden ilgili memurlar kayıtları oluşturmuşlardır. İlgili memurun …..’da yapılan işlemlerde sisteme bilgileri yanlış işlemiş olması veya sistemden kaynaklı bir hatanın cezasının müvekkile yükletilmesi büyük bir mağduriyete yol açmaktadır. Ayrıca belirtmek isteriz ki müvekkilin böyle bir suçu işlemeye ihtiyacı bulunmamaktadır. Zira pasaportuyla birlikte yasal yollar ile Türkiye’ye gelmiş ve yıllardır yasal kayıtlar ile hayatını devam ettiren, ailesi ile mutlu bir şekilde yaşayan müvekkilin belgelerde değişiklik yaparak kendisine yarar sağlamaya çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır.

4-Müvekkil 1 gün göz altında kalmış, kolluk kuvvetlerince ifadesi alınmış ve Kocaeli Geri Gönderme Merkezine götürülerek idari gözetim altına alınmış, hakkında sınır dışı kararı tesis edilmiştir. Ceza soruşturmasının ve yargılamasının sonucu beklenmeksizin, müvekkilimizin işlemediği bir suçtan dolayı hakkında sınır dışı ve idari gözetim kararı verilmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde ihlal oluşturduğuna dair bir çok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı mevcuttur. Zira müvekkilimizin kendisini savunma hakkı elinden alınmış, lehine delil sunma, müdafi yardımından yararlanma haklarını kullanabilmesi mümkün kılınmamıştır. Bu şekilde yargısız infaz yapılarak müvekkilimiz hakkında idari gözetim tedbiri uygulanarak sınır dışı edilmiştir. Bu husus AİHS madde 6/3 gereğince adil yargılanma hakkının ve Masumiyet Karinesinin ihlalini oluşturmaktadır.

5-Ayrıca belirtmek isteriz ki … Polis Merkezi Amirliğinde müvekkilin alınan ifadesi müdafi huzurunda alınmadığı için CMK, TCK, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde usule uygun bir işlem değildir. Müvekkilin müdafisi olmadan usule aykırı olan ifadesinde, müvekkilin söylememiş olduğu cümleler yer almaktadır. Müvekkil ile Şehriniz.. ? İl Göç İdaresi Müdürlüğü – Geri Gönderme Merkezinde 05/01/2023 tarihli yeminli tercüman ile birlikte yapmış olduğumuz görüşmede, anılan ifadeyi kendisine ilettiğimizde, içinde yer alan bir çok cümlenin kendisine ait olmadığını belirtmiştir. Son olarak da Türkçe okuma – yazma bilmediğini belirtmiş olmasına rağmen Türkçe metnin yer aldığı ifade tutanağının altına, çevirisinin yapılıp yapılmadığı belirtilmeden imza attırılmıştır. Dolayısıyla kanun hükümlerine aykırı usulsüz şekilde alınan ifadenin hiçbir geçerliliğinin olmayacağının da altını çizmek isteriz.

6-Müvekkilin Türkiye’de bakmakla yükümlü olduğu ailesi mevcuttur. Hanımı ve çocukları kendisinin yokluğunda harap olmuşlar, bu soğuk kış günlerinde ısınmak için dahi parayı zor bulur hale gelmişlerdir. Müvekkilin Türkiye’de kazanç elde ederek yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Valiliğin idari gözetim kararının gerekçe kısmında “Kaçma ve Kaybolma Riski” ibaresi yer almaktadır. Ancak yukarıda da belirtiğimiz üzere müvekkilin sabit ikamet adresi bulunmakla birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişiler bulunduğundan, özgürlüğü kısıtlayan işbu ağır yaptırımın, lehe olacak diğer tedbirler öngörülmeden uygulanması hatalı olmuştur. Kanunlarımız çerçevesinde özgürlüğü sınırlayan yaptırım seçeneği en son seçenektir. Bundan dolayı “Belirli adreste ikamet etme, bildirimde bulunma, teminat, elektronik izleme” gibi tedbirler alınabilecekken en ağır yaptırımın uygulanması hatalı olmuştur. Sayın hakimliğinizin değerlendirme yaparken ailesine bakmakla yükümlü müvekkil için belirtmiş olduğumuz alternatif yükümlülükleri de göz önünde bulundurmasını talep ederiz.

7-Ayrıca müvekkil şeker hastası olduğundan tüketeceği yemekler ve ilaçları çok düzenli ve disiplinli olması gerekirken; Şehriniz.. ? Geri Gönderme Merkezinin yoğun yapısı ve ciddi bir şekilde yayılan Covid-19 hastalığı düşünüldüğünde, şartlar müvekkilin hayatını riske atmaktadır. Bu nedenle idari gözetim kararının kaldırılması veya yukarıda saymış olduğumuz daha hafif alternatif yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

8-Tüm dosya kapsamından görüleceği üzere müvekkilin hiçbir ilgi ve alakası yokken sistemdeki bilgilerin uyuşmaması, ilgili memurun olay tarihindeki yoğun iş temposu nedeniyle verileri sisteme yanlış işlemiş olması nedeniyle müvekkil Resmi Belgede Sahtecilik ile suçlanmış, bu hususta kendisine savunma hakkı verilmemiş, lehine olan delilleri sunma, müdafi yardımından yararlanma hakkı elinden alınmıştır. Henüz suçlu çıkacağı kesin olmayan bir dosyada masumiyet karinesi göz ardı edilerek kendisini savunamadan hakkında sınır dışı (deport) ve ardından idari gözetim kararları tesis edilmiştir. Tüm bu sebeple Valilikçe tanzim edilen 01/01/2022 tarihli ……. sayılı idari gözetim kararının iptali amacıyla sayın hakimliğinize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

DELİLLER : Müvekkile ait Şehriniz? Geri Gönderme Merkezi Dosyası, Müvekkilin kollukta verdiği ifadesi, İlgili Soruşturma Dosyası ve ilgili her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER : İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, TCK, CMK ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ile izah edilen ve sayın mahkemenizce nazara alınacak sair nedenlerle;

-Müvekkil hakkında hukuka aykırı bir şekilde Şehriniz? Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tesis edilen 01/01/2023 tarihli ……. sayılı idari gözetim kararının KALDIRILMASINA,

-Lehe olan alternatif tedbirlerin uygulanmasına, karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. 11/01/2023

Av. ?
İtiraz Eden Vekili
 

Konuyu görüntüleyenler

Benzer konular

  • Üst Alt