Hukuk Forum NET

Üye olmak için bugün ücretsiz bir hesap açın! Oturum açtıktan sonra, kendi konularınızı ve gönderilerinizi ekleyerek bu siteye katılabilecek ve kendi özel gelen kutunuz aracılığıyla diğer üyelerle bağlantı kurabileceksiniz!

2023 Sınır Dışı (Deport) Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

HukukForum®

YÖNETİM
Yönetici
Admin
Moderatör
Kayıtlı Kullanıcı
-Yürütmenin Durdurulması Taleplidir-
-Adli Yardım Taleplidir-
-Duruşma Taleplidir-

Şehriniz..? NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

DAVACI : ……… (……. Vatandaşı)
(Pasaport No: …….) (Yabancı Kimlik No: …..)

VEKİLİ : ?
-Adres Antettedir.-

DAVALI : Şehriniz..? VALİLİĞİ (İl Göç İdaresi Müdürlüğü)
Adres?

KONU : Valilikçe tanzim edilen 01/01/2023 tarihli ………. sayılı sınır dışı etme kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde iptali isteminden ibarettir.

DAVA KONUSU İŞLEMİN
TEBLİĞ TARİHİ : 01/01/2023

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimiz Türkiye’ye yasal bir şekilde, kendine ait pasaportu ile giriş yapmıştır. Türkiye’de serbest meslek ile uğraşarak ailesinin ve kendisinin geçimini sağlamaktadır. 3 yıldır Türkiye’de bulunmakta olan müvekkilin sicili temiz ve herhangi bir olaya karışmamıştır. Ailesi ve çocukları ile düzenli bir hayat kurmuş …………… Şehriniz..? Adresinde ikamet etmektedir. Ancak oturma süresi iznini uzatmak için Şehriniz..? Valiliği’ne bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne 01/01/2023 günü yapmış olduğu başvuru esnasında, daha önce kendisine verilen oturma izninde yer alan barkot numarası sisteme girildiğinde, ibraz ettiği bilgiler ile uyuşmadığı için hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçlaması ile işlem başlatılmıştır. Polis eşliğinde alınan ifadesi sonrası Şehriniz..? Valiliği'nin 01/01/2023 Tarih ve ………… Numaralı kararı ile müvekkil hakkında 6458 Sayılı Yasanın 54/1-c maddesi doğrultusunda sınır dışı kararı verilmiştir. Ancak verilen karar hukuki mesnetten yoksun ve hatalıdır. Şöyle ki;

2-Müvekkile, ibraz etmiş olduğu bilgi ve belgeler ile daha önce sisteme kaydedilen İsim, Soy İsim, Baba Adı ve Doğum Tarihi bilgilerinin uyuşmadığı belirtilerek işlemlere başlanmıştır. Müvekkilin tüm belgeleri usule uygun ve hatasızdır. İbraz edilen ilgili belge ve bilgiler ile daha önce sisteme tanımlanan bilgi ve belgelerin hatalı olması müvekkilin belgede sahtecilik yaptığı anlamına gelmemektedir. Zira tarafımızca dosya incelendiğinde hangi bilgi ve belgelerde sahtecilik yapıldığı net bir şekilde belirtilmemiş kısaca bilgilerin uyuşmadığından genel ifadeler ile bahsedilmiştir. Müvekkilin daha önce sunmuş olduğu evraklar ile yeni sunmuş olduğu evraklar arasında bir fark bulunmamaktadır. Ancak sınır dışı etme gibi önemli bir karar verilmeden önce bu hususların dikkatlice incelenmemesi hatalı olmuştur.

3-Yüzlerce ……..vatandaşının arasında kalan müvekkilin kayıtları ilgili memurlar tarafından sisteme yanlış işlenmiştir. Müvekkil 6458 Sayılı yasanın 55/ç maddesi doğrultusunda tanımı yapılan insan ticaretine maruz kalan mağdur durumundadır. Dolayısıyla …….. ilinde yapılan işlemlerde yetkililere herhangi bir evrak ibraz etmemiş, konuşmasına dahi izin verilmeden ilgili memurlar kayıtları oluşturmuşlardır. İlgili memurun yapılan işlemlerde sisteme bilgileri yanlış işlemiş olması veya sistemden kaynaklı bir hatanın cezasının müvekkile yükletilmesi büyük bir mağduriyete yol açmaktadır. Ayrıca belirtmek isteriz ki müvekkilin böyle bir suçu işlemeye ihtiyacı bulunmamaktadır. Zira pasaportuyla birlikte yasal yollar ile Türkiye’ye gelmiş ve yıllardır yasal kayıtlar ile hayatını devam ettiren, ailesi ile mutlu bir şekilde yaşayan müvekkilin belgelerde değişiklik yaparak kendisine yarar sağlamaya çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır.

4-Müvekkil 1 gün göz altında kalmış, kolluk kuvvetlerince ifadesi alınmış ve Şehriniz..? Geri Gönderme Merkezine götürülerek idari gözetim altına alınmış, hakkında sınır dışı kararı tesis edilmiştir. Ceza soruşturmasının ve yargılamasının sonucu beklenmeksizin, müvekkilimizin işlemediği bir suçtan dolayı hakkında sınır dışı kararı verilmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde ihlal oluşturduğuna dair bir çok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı mevcuttur. Zira müvekkilimizin kendisini savunma hakkı elinden alınmış, lehine delil sunma, müdafi yardımından yararlanma haklarını kullanabilmesi mümkün kılınmamıştır. Bu şekilde tabiri caizse yargısız infaz yapılarak müvekkilimiz hakkında idari gözetim tedbiri uygulanarak sınır dışı edilmiştir. Bu husus AİHS madde 6/3 gereğince adil yargılanma hakkının ve Masumiyet Karinesinin ihlalini oluşturmaktadır.

5-Ayrıca belirtmek isteriz ki ……. Polis Merkezi Amirliğinde müvekkilin alınan ifadesi müdafi huzurunda alınmadığı için CMK, TCK, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde usule uygun bir işlem değildir. Müvekkilin müdafisi olmadan usule aykırı olan ifadesinde, müvekkilin söylememiş olduğu cümleler yer almaktadır. Müvekkil ile Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü – Geri Gönderme Merkezinde 05/01/20233 tarihli yeminli tercüman ile birlikte yapmış olduğumuz görüşmede, anılan ifadeyi kendisine ilettiğimizde, içinde yer alan bir çok cümlenin kendisine ait olmadığını belirtmiştir. Son olarak da Türkçe okuma – yazma bilmediğini belirtmiş olmasına rağmen Türkçe metnin yer aldığı ifade tutanağının altına, çevirisinin yapılıp yapılmadığı belirtilmeden imza attırılmıştır. Dolayısıyla kanun hükümlerine aykırı usulsüz şekilde alınan ifadenin hiçbir geçerliliğinin olmayacağının da altını çizmek isteriz.

6-Müvekkilin Türkiye’de bakmakla yükümlü olduğu ailesi mevcuttur. Hanımı ve çocukları kendisinin yokluğunda harap olmuşlar, bu soğuk kış günlerinde ısınmak için dahi parayı zor bulur hale gelmişlerdir. Müvekkilin Türkiye’de kazanç elde ederek yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu sebeple bütün bu hususlar da göz önüne alınarak müvekkil hakkında sınır dışı edilmesi yönünde verilen kararın İPTALİNİ talep ederiz.

7-İnsan haklarına saygılı devletler, temel bireysel hak ve özgürlükleri derinden etkileyen sınır dışı etme kararlarını alırken ve bunları uygularken uluslararası hukuka ve uluslararası hukukun dayanağı olan evrensel standartlara uygun hareket ederler. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90/V. maddesine 2004 yılında eklenen hükmü dikkate aldığımızda, Türkiye’de sınır dışı etme kararı uygulanırken sınır dışı etmeye ilişkin temel iç hukuk düzenlemelerinin yanı sıra başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini Ek Protokolleri ve bunların uygulayıcısı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

8-Tüm dosya kapsamından görüleceği üzere müvekkilin hiçbir ilgi ve alakası yokken sistemdeki bilgilerin uyuşmaması, ilgili memurun olay tarihindeki yoğun iş temposu nedeniyle verileri sisteme yanlış işlemiş olması nedeniyle Resmi Belgede Sahtecilik ile suçlanmış, bu hususta kendisine savunma hakkı verilmemiş, lehine olan delilleri sunma, müdafi yardımından yararlanma hakkı elinden alınmıştır. Henüz suçlu çıkacağı kesin olmayan bir dosyada masumiyet karinesi göz ardı edilerek kendisini savunmadan hakkında sınır dışı kararı tesis edilmiştir. Tüm bu sebeple Valilikçe tanzim edilen 01/01/2023 tarihli ……….. sayılı sınır dışı etme kararının iptali amacıyla sayın mahkemenize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

9-Ayrıca müvekkil serbest meslek mensubu ve sabit net bir geliri bulunmamaktadır. Kendi üzerine kayıtlı veya kayıtsız herhangi bir mal varlığı da bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle adli yardımdan faydalanması gerektiğinden talebimizin kabul edilmesini talep ederiz.

10-Sayın mahkemenizde görülecek davada, dilekçemizde anlattığımız hususları huzurda dile getirerek dikkat çekmek istediğimiz hususları dile getirmek isteriz. Zira dikkat edilmemesi halinde memurun veya sistemin hatasından kaynaklı müvekkilin ve ailesinin hayatı telafisi mümkün olmayan zararlar görecektir. Açıklanan nedenlerle duruşma talebimizin de kabulünü talep ederiz.

DELİLLER : Müvekkile ait Şehriniz..? Geri Gönderme Merkezi Dosyası, Müvekkilin kollukta verdiği ifadesi, İlgili Soruşturma Dosyası ve ilgili her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER : İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ile izah edilen ve sayın mahkemenizce nazara alınacak sair nedenlerle;

-Adli Yardım talebimizin kabulüne,

-Müvekkil hakkında hukuka aykırı bir şekilde Kocaeli Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tesis edilen 01/01/2023 tarihli ……….. sayılı sınır dışı kararının hakkında; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27. Maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması durumunda telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA,

-İlgili kararın İPTALİNE,

-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareden tahsiline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. 10/01/2023Av. ADEM ÇEÇEN & Av. GALİP ÖZDEMİR
Davacı VekiliNot: İşbu dilekçe metni örnek olarak olarak hazırlanmış olup her somut olaya düzenlenmesi gerekmekte ve süreç çok dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.
 

Konuyu görüntüleyenler

Benzer konular

  • Üst Alt